👤
Home Man
Search
Today's Posts
Register

Linux & Unix Commands - Search Man Pages
Man Page or Keyword Search:
Select Section of Man Page:
Select Man Page Repository:

CentOS 7.0 - man page for inkscape.sk (centos section 1)

INKSCAPE(1)				   Inkscape				   INKSCAPE(1)

NAME
    Inkscape - editor SVG (Scalable Vector Graphics).

SYNOPSIS
    "inkscape [voby] [nazov suboru ...]"

    voby:

	  -?, --help
	    --usage
	  -V, --version

	  -f, --file=NAZOVSUBORU

	  -e, --export-png=NAZOVSUBORU
	  -a, --export-area=x0:y0:x1:y1
	  -C, --export-area-canvas
	  -D, --export-area-drawing
	    --export-area-snap
	  -i, --export-id=ID
	  -j, --export-id-only
	  -t, --export-use-hints
	  -b, --export-background=FARBA
	  -y, --export-background-opacity=HODNOTA
	  -d, --export-dpi=DPI
	  -w, --export-width=IRKA
	  -h, --export-height=VYKA

	  -P, --export-ps=NAZOVSUBORU
	  -E, --export-eps=NAZOVSUBORU
	  -A, --export-pdf=NAZOVSUBORU

	  -T, --export-text-to-path
	    --export-bbox-page

	  -l, --export-plain-svg=NAZOVSUBORU

	  -p, --print=PRINTER

	  -I, --query-id=ID
	  -X, --query-x
	  -Y, --query-y
	  -W, --query-width
	  -H, --query-height
	  -S, --query-all

	  -x, --extension-directory

	    --verb-list
	    --verb=VERB-ID
	    --select=OBJECT-ID

	    --shell

	  -g, --with-gui
	  -z, --without-gui

	    --vacuum-defs

	    --g-fatal-warnings

OPIS
    Inkscape je editor suborov vektorovej grafiky vo formate Scalable Vector Graphics (SVG) s
    grafickym rozhranim, ktoreho schopnosti su podobne Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara
    Xtreme, at. Medzi vlastnosti Inkscape patria vestranne tvary, bezierove krivky, kreslenie
    vobou rukou, viacriadkovy text, text na ceste, alpha blending, ubovone afinne
    transformacie, farebne prechody a vypl vzorkou, uprava uzlov, mnohe formaty na export a
    import vratane PNG a PDF, zoskupovanie, vrstvy, ive klony a vea ineho. Rozhranie je
    navrhnute pre komfortne a efektivne ovladanie pre skuseneho pouivatea, priom dodriava
    tandardy GNOME, take pouivate oboznameny s inymi aplikaciami GNOME si moe ovladanie
    rozhrania rychlo osvoji.

    SVG je tandardny W3C XML format pre dvojrozmernu vektorovu grafiku. Umouje definiciu
    objektov kresby pomocou bodov, ciest a primitivnych tvarov. Farby, pisma, irka ahu at sa
    pri tychto objektoch uvadzaju ako atributy ,,tylu". Zamer je taky, e kee SVG je tandard a
    jeho subory su text/xml, bude mone poui SVG subory vo vekom pote programov v irokom
    spektre aplikacii.

    Inkscape pouiva SVG ako svoj nativny format dokumentu a jeho cieom je sta sa kresliacim
    programom plne konformnym SVG suborom, dostupnym open source komunite.

VOBY
    -?, --help
	    Zobrazi spravu s pomocou

    -V, --version
	    Zobrazi verziu a datum zostavenia Inkscape.

    -a x0:y0:x1:y1, --export-area=x0:y0:x1:y1
	    Pri exporte PNG, nastavi exportovanu oblas v pouivateskych jednotkach SVG
	    (anonymne jednotky dky bene pouivane v Inkscape SVG). tandardne sa exportuje cele
	    kresliace platno dokumentu. Bod (0,0) je spodny dolny roh.

    -C, --export-area-canvas
	    Pri exporte NG, PDF, PS a EPS je exportovana oblas cele kresliace platno dokumentu
	    (stranka). Toto je tandardne nastavenie pre PNG, PDF a PS, take ju nemusite uvadza
	    ak nepouivate --export-id na exportovanie konkretneho objektu. Pri exporte EPS to
	    vak nie je tandardne nastavenie. Naviac pri EPS neumouje pecifikacia formatu aby
	    bolo ohranienie vaie ako obsah dokumentu. To znamena, e ak pri exporte EPS
	    pouijete --export-area-canvas, ohranienie platna sa oree dnu na ohranienie objektu
	    ak je menie.

    -D, --export-area-drawing
	    Pri exporte PNG, PDF, PS a EPS je exportovana oblas cela kresba (nie platno), t.j.
	    ohranienie vetkych objektov dokumentu (alebo exportovaneho objektu ak je pouite
	    --export-id). S touto vobou budu na exportovanom obrazku iba viditene objekty
	    dokumentu bez okrajov alebo orezania. Toto je tandardna exportna oblas pre EPS.
	    Pri PNG je mone poui tuto vobu v kombinacii s --export-use-hints.

    --export-area-snap
	    Pri exporte png prichyti oblas exportu smerom von na najbliiu celoiselnu
	    pouivatesku jednotku SVG (px). Ak pouivate tandardne rozlienie na export 90 dpi a
	    vaa grafika je zarovnana na pixle aby sa minimalizoval antialiasing, tento prepina
	    vam umoni zachova toto zarovnanie aj ak exportujete ohranienie nejakeho objektu
	    (pmocou --export-id alebo --export-area-drawing), ktore samotne nie je zarovnane
	    na pixle.

    -b FARBA, --export-background=FARBA
	    Farba pozadia exportovaneho PNG. Toto moe by akykovek reazec pecifikujuci farbu,
	    ktory SVG podporuje, napr. ,,#ff007f" alebo ,,rgb(255, 0, 128)". Ak nie je
	    nastavena, pouije sa farba nastavena v Inkscape v dialogu Monosti dokumentu
	    (uloena v atribute pagecolor= v sodipodi:namedview).

    -d DPI, --export-dpi=DPI
	    Pouite rozlienie na export PNG.	Tie sa pouiva pri rasterizacii filtrovanych
	    objektov pri exporte do PS, EPS a PDF (ak neuvediete --export-ignore-filters na
	    potlaenie rasterizacie). tandardne 90, o zodpoveda 1 pouivateskej jednotke SVG.
	    (px, tie nazyvana ,,pouivateska jednotka") exportovanej na 1 pixel bitmapy. Tato
	    hodnota ma precedenciu pred odporuanym DPI pri pouiti s prepinaom
	    --export-use-hints.

    -e NAZOVSUBORU, --export-png=NAZOVSUBORU
	    Nazov suboru pre export PNG. Ak u existuje, bude prepisani bez pytania sa.

    -f NAZOVSUBORU, --file=NAZOVSUBORU
	    Otvori zadane dokumenty. Je mone vynecha reazec voby, t.j. moete uvies zoznam
	    suborov bez -f.

    -g, --with-gui
	    Pokusi sa poui GUI (na unixovych systemoch, poui X server aj ke nie je nastavena
	    premenna $DISPLAY).

    -h VYKA, --export-height=VYKA
	    Vyka generovanych bitmap v pixloch. Tato hodnota ma precedenciu pred nastavenim
	    --export-dpi (alebo odporuanim DPI pri pouiti s prepinaom --export-use-hints).

    -i ID, --export-id=ID
	    Pri exporte PNG, PS, EPS a PDF hodnota atributu id objektu, ktory chcete exportova
	    z dokumentu. iadne ine objekty sa neexportuju. tandardne sa exportuje ohranienie
	    objektu. To moete zmeni pouitim voby --export-area (iba pri PNG) alebo
	    --export-area-canvas.

    -j, --export-id-only
	    Exportova do PNG iba objekt s id zadanym v --export-id. Vetky ostatne objekty sa
	    skryju a nezobrazia sa v exporte ani ke prekryvaju exportovany objekt. Ak nie je
	    uvedene --export-id, tato voba sa ignoruje. Pri exporte PDF je toto tandardna
	    voba, take jej uvedenie nema iadny vplyv.

    -l, --export-plain-svg=NAZOVSUBORU
	    Exportova dokumenty do formatu iste SVG, bez mennych priestorov sodipodi: alebo
	    inkscape: namespaces a bez metadat RDF.

    -x, --extension-directory
	    Vypie aktualny adresar rozireni, ktory bol nastaveny pre Inkscape a potom skoni.
	    Vyuivaju to externe rozirenia aby pouili rovnaku konfiguraciu ako povodna
	    intalacia Inkscape.

    --verb-list
	    Vypie vetky slovesa dostupne v Inkscape poda ID. Tieto ID mono poui pri definovani
	    klavesovych map alebo menu. Tie ich mono poui na prikazovom riadku s vobou --verb.

    --verb=VERB-ID, --select=OBJECT-ID
	    Tieto dve voby spolu poskytuju zakladne monosti skriptovania v Inkscape z
	    prikazoveho riadka. Obe sa mou na prikazovom riadku vyskytova ubovony poet krat a
	    vykonaju sa v tomto poradi na kadom urenom dokumente.

	    Prikaz --verb vykona uvedene sloveso ako keby bolo zavolane z menu alebo
	    klavesovou skratkou. Dialogy sa objavia ak su suasou slovesa. Ak chcete vypisa
	    zoznam dostupnych ID, pouite voby prikazoveho riadka --verb-list.

	    Prikaz --select sposobi vyber objektov s uvedenym ID. To umouje vykonavanie
	    slovies na nich. Ak chcete zrui vetky vybery, pouite --verb=EditDeselect. ID
	    objektov su dostupne v zavislosti na dokumente, ktory sa ma naita.

    -p TLAIARE, --print=TLAIARE
	    Vytlai dokumenty na urenej tlaiarni pomocou ,,lpr -P TLAIARE". Ak chcete vystup
	    posla rurou inemu prikazu, moete poui ,,| PRIKAZ" alebo ,,> NAZOVSUBORU" ak chcete
	    namiesto tlaenia zapisa vystup v PostScripte do suboru.	Pamatajte na to, e musite
	    poui vhodne uvodzovky pre va shell, napr.

	    inkscape --print='| ps2pdf - mydoc.pdf' mydoc.svg

    -t, --export-use-hints
	    Poui nazov exportovaneho suboru a atribut DPI uloene v exportovanom objekte (iba s
	    vobou --export-id). Tieto udaje sa nastavuju automaticky ke exportujete vyber z
	    grafickeho rozhrania Inkscape. Take napr. ak exportujete utvar s id="path231" ako
	    /home/me/shape.png pri 300 dpi z dokument.svg z grafickeho rozhrania Inkscape a
	    uloite dokument, neskor budete moc exportova utvar do rovnakeho suboru s rovnakym
	    rozlienim jednoducho spustenim

	    inkscape -i path231 -t document.svg

	    Ak spolu s touto vobou pouijete --export-dpi, --export-width alebo --export-height
	    bude sa atribut DPI ignorova a pouije sa hodnota zadana na prikazovom riadku. Ak
	    spolu s touto vobou pouijete --export-png, bude sa atribut nazvov suboru ignorova
	    a pouije sa hodnota zadana na prikazovom riadku.

    -w IRKA, --export-width=IRKA
	    Vyka generovanych bitmap v pixeloch. Tato hodnota ma precedenciu pred nastavenim
	    --export-dpi (alebo odporuanim DPI pri pouiti s prepinaom --export-use-hints).

    -y HODNOTA, --export-background-opacity=HODNOTA
	    Krytie pozadia exportovanych suborov PNG. Toto moe by hodnota bu medzi 0.0 a 1.0
	    (kde 0.0 znamena celkom priehadne a 1.0 plne krytie) alebo vaia ako 1 do 255 (kde
	    255 znamena plne krytie). Ak nie je hodnota nastavena a nepouije sa voba -b,
	    pouije sa krytie stranky nastavene v Inkscape v dialogu Vlastnosti dokumentu
	    (uloene v atribute inkscape:pageopacity= sodipodi:namedview). Ak nie je hodnota
	    nastavena a pouije sa voba -b pouije sa hodnota 255 (plne krytie).

    -P NAZOVSUBORU, --export-ps=NAZOVSUBORU
	    Exportova dokumenty do formatu PostScript. Pamatajte, e PostScript nepodporuje
	    priesvitnos, take akekovek priesvitne objekty v povodnom SVG sa automaticky
	    rasterizuju. Priloia sa pouite pisma alebo podmnoina pouitych znakov. tandardna
	    oblas exportu je platno a moete ju nastavi na kresbu pomocou
	    --export-area-drawing. Ak chcete exportova jediny objekt, moete poui --export-id
	    (vetky ostatne sa skryju); v tom pripade bude oblasou exportu ohranienie uvedeneho
	    objektu, ale mono ho nastavi na platno vobou --export-area-canvas.

    -E NAZOVSUBORU, --export-eps=NAZOVSUBORU
	    Exportova dokumenty do formatu Encapsulated PostScript. Pamatajte, e PostScript
	    nepodporuje priesvitnos, take akekovek priesvitne objekty v povodnom SVG sa
	    automaticky rasterizuju. Priloia sa pouite pisma alebo podmnoina pouitych znakov.
	    tandardna oblas exportu je kresba a moete ju vak nastavi na platno, pozrite si vak
	    obmedzenia v popise voby --export-area-drawing. Ak chcete exportova jediny objekt,
	    moete poui --export-id (vetky ostatne sa skryju).

    -A NAZOVSUBORU, --export-pdf=NAZOVSUBORU
	    Exportova dokumenty do formatu PDF format. Tento format zachovava priesvitnos z
	    povodneho SVG. Priloia sa pouite pisma alebo podmnoina pouitych znakov.
	    tandardna oblas exportu je platno a moete ju nastavi na kresbu pomocou
	    --export-area-drawing. Ak chcete exportova jediny objekt, moete poui --export-id
	    (vetky ostatne sa skryju); v tom pripade bude oblasou exportu ohranienie uvedeneho
	    objektu, ale mono ho nastavi na platno vobou --export-area-canvas.

    -T, --export-text-to-path
	    Konvertova pri exporte textove objekty na cesty kde sa da (pri exporte PS, EPS a
	    PDF).

    --export-ignore-filters
	    Exportova objekty s filtrami (napr. s rozostrenim) ako vektorovu grafiku a
	    ignorova filtre (pri exporte PS, EPS a PDF). tandardne sa vetky objekty s
	    filtrami rasterizuju s rozlienim --export-dpi (tandardne 90 dpi) im sa zachova ich
	    vzhad.

    -I, --query-id
	    Nastavi ID objektu, ktore rozmery zisujeme. Ak nie je nastavene, voby poiadavky
	    vratia rozmer kresby (t.j. vetkych objektov dokumentu), nie stranky i zobrazenia.

    -X, --query-x
	    Zisti suradnicu X kresby alebo, ak je ureny, objektu s --query-id. Vratena hodnota
	    je v px (pouivateske jednotky SVG).

    -Y, --query-y
	    Zisti suradnicu Y kresby alebo, ak je ureny, objektu s --query-id. Vratena hodnota
	    je v px (pouivateske jednotky SVG).

    -W, --query-width
	    Zisti irku kresby alebo, ak je ureny, objektu s --query-id. Vratena hodnota je v
	    px (pouivateske jednotky SVG).

    -H, --query-height
	    Zisti vyku kresby alebo, ak je ureny, objektu s --query-id. Vratena hodnota je v
	    px (pouivateske jednotky SVG).

    -S, --query-all
	    Vypie zoznam vetkych objektov v dokumente SVG s definovanym id spolu s ich
	    suradnicou x,y, irkou a vykou vo formate s hodnotami oddelenom iarkami.

    --shell Ak je zadany tento parameter, Inkscape vstupi do interaktivneho reimu prikazoveho
	    riadka.	V tomto reime piete prikazy na prikazovom riadku a Inkscape ich vykonava
	    bez toho aby ste museli pri kadom prikaze spua novu intanciu Inkscape. Tato
	    vlastnos je najuitonejia v skriptoch a pri pouiti na serveri: nepridava nove
	    schopnosti, ale umouje vam zlepova naroky na rychlos a pama akehokovek skriptu,
	    ktory opakovane vola Inkscape aby vykonal ulohy z prikazoveho riadka (ako export
	    alebo konverzie). Kady prikaz v reime shellu musi by uplny platny prikaz Inkscape
	    ale bez nazvu programu Inkscape, napr. ,,subor.svg --export-pdf=subor.pdf".

    --vacuum-defs
	    Odstrani vetky nepouite poloky zo sekcie <lt>defs<gt> SVG suboru. Ak tuto vobu
	    zadate spolu s --export-plain-svg, bude ma vplyv iba na exportovany subor. Ak ju
	    pouijete samostatne, zmeni sa existujuci subor.

    -z, --without-gui
	    Neotvira graficke rozhranie (na unixovych systemoch nepouiva X server), iba
	    spracova subory z konzoly. Tato voba sa predpoklada pri vobach -p, -e, -l a
	    --vacuum-defs.

    --g-fatal-warnings
	    Tato tandardna voba GTK vynucuje, e akekovek upozornenia, ktore su zvyajne
	    nekodne, sposobia ukonenie Inkscape (o je uitone pri ladeni).

    --usage Zobrazi strunu spravu o tom ako pouiva Inkscape.

KONFIGURACIA
    Hlavny konfigurany suboor je ~/.config/Inkscape/preferences.xml. Uklada rozline
    nastavenia, ktore moete zmeni v Inkscape (prevane v dialogu Nastavenia Inkscape). Do
    podadresarov tohto adresara tie moete umiestni vlastne:

    $HOME/.config/Inkscape/extensions/ - rozirujuce efekty.

    $HOME/.config/Inkscape/icons/ - ikony.

    $HOME/.config/Inkscape/keys/ - mapy klaves.

    $HOME/.config/Inkscape/templates/ - ablony novych suborov.

DIAGNOSTIKA
    Program vrati nulovu hodnotu pri uspenom a nenulovu pri neuspenom ukoneni.

    Na tandardny chybovy vystup alebo tandardny vystup moe vypisa rozline chybove hlasenia
    alebo upozornenia. Ak sa program sprava chybne alebo havaruje v suvislosti s konkretnym
    SVG suborom, prehliadnutie tohto vystupu pomoe zisti dovod zlyhania.

PRIKLADY
    Hoci je Inkscape zjavne v prvom rade aplikacia s grafickym pouivateskym rozhranim, tie ho
    mono poui na spracovanie SVG z prikazoveho riadka.

    Otvorenie SVG suboru v grafickom rozhrani:

	  inkscape subor.svg

    Vytlaenie SVG suboru z prikazoveho riadka:

	  inkscape subor.svg -p '| lpr'

    Export SVG suboru do PNG v predvolenom rozlieni 90 dpi (jedna pouivateska jednotka SVG
    zodpoveda jednemu pixlu bitmapy):

	  inkscape subor.svg --export-png=subor.png

    To iste, ale vekos suboru PNG je vynutena na 600x400 pixlov:

	  inkscape subor.svg --export-png=subor.png -w600 -h400

    To iste, ale exportuje kresbu (ohranienie vetkych objektov), nie stranku:

	  inkscape subor.svg --export-png=subor.png --export-area-drawing

    Exportuje do PNG objekt s id="text1555" s pouitim nazvu suboru a rozlienia, ktore boli
    pouite pri poslednom exporte objektu z grafickeho rozhrania:

	  inkscape subor.svg --export-id=text1555 --export-use-hints

    To iste, ale poui rozlienie 90 dpi, uri nazov suboru a prichyti exportovanu oblas smerom
    von k najbliej celej hodnte pouivateskej jednotky SVG (aby sa zachovalo zarovnanie
    objektov na pixle a tak minimalizoval aliasing):

	  inkscape subor.svg --export-id=text1555 --export-png=text.png --export-area-snap

    Previes Inkscape SVG na isty SVG dokument:

	  inkscape subor1.svg --export-plain-svg=subor2.svg

    Previes SVG dokument na EPS, priom prevedie vetky texty na cesty:

	  inkscape subor.svg --export-eps=subor.eps --export-text-to-path

    Zisti irku objektu s id="text1555":

	  inkscape subor.svg --query-width --query-id text1555

    Duplikova objekt s id="path1555", otoi duplikat o 90 stupov, uloi SVG a skoni:

	  inkscape subor.svg --select=path1555 --verb=EditDuplicate --verb=ObjectRotate90 --verb=FileSave --verb=FileClose

PROSTREDIE
    DISPLAY zistenie predvoleneho hostitea a isla displeja.

    TMPDIR nastavenie predvoleneho adresara pre doasne subory. Adresar musi existova.

TEMY
    Ak chcete naita odlinu sadu ikon ako predvoleny subor
    $PREFIX/share/inkscape/icons/icons.svg, pouije sa adresar $HOME/.inkscape/icons/. Ikony sa
    naitavaju poda nazvu (napr. fill_none.svg) alebo ak nie su najdene z icons.svg.	Ak sa
    ikona nenaita ani z jedneho z tychto miest, pouije sa predvolene umiestnenie systemu.

    Potrebne ikony sa naitavaju zo SVG suborov hadanim SVG id so zodpovedajucim nazvom ikony.
    (Napr. pri naitani ikony ,,fill_none" zo suboru sa ako ikona vykresli ohranienie
    ,,fill_none", i u pochadza zo suboru fill_none.svg alebo icons.svg.)

ALIE INFORMACIE
    Umiestnenie kanonickej dokumentacie k Inkscape je na http://www.inkscape.org/. Webova
    stranka obsahuje novinky, dokumentaciu, navody, priklady, archivy konferencii, poslednu
    vydanu verziu programu, databazy chyb a iadosti o nove funkcie, fora a alie.

POZRI AJ
    potrace, cairo, rsvg(1), batik, ghostscript, pstoedit.

    Testovaci balik konformnosti so tandardom SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/Test/

    Nastroj na testovanie platnosti SVG: http://jiggles.w3.org/svgvalidator/

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification W3C Recommendation 14 January 2003
    <http://www.w3.org/TR/SVG11/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 Specification W3C Working Draft 13 November 2003
    <http://www.w3.org/TR/SVG12/>

    SVG 1.1/1.2/2.0 Requirements W3C Working Draft 22 April 2002
    <http://www.w3.org/TR/SVG2Reqs/>

    Document Object Model (DOM): Level 2 Core Arnaud Le Hors et al editors, W3C
    http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/ <http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/>

POZNAMKY KU GRAFICKEMU ROZHRANIU
    Ak sa chcete naui pracova s grafickym rozhranim Inkscape Pomocnik > Navody.

    Okrem SVG dokae Inkscape importova (Subor > Importova) vainu bitmapovych formatov (PNG,
    BMP, JPG, XPM, GIF at.), isty text (vyaduje Perl), PS a EPS (vyaduje Ghostscript), formaty
    PDF a AI (AI verzie 9.0 alebo novia).

    Inkscape exportuje 32-bitove PNG obrazky (Subor > Exportova) a tie AI, PS, EPS, PDF, DXF,
    a niekoko alich formatov pomocou Subor > Uloi ako.

    Inkscape dokae cyui informaciu o tlaku a sklone grafickeho tabletu na nastavenie irky,
    uhla a sily niektorych nastrojov vratane kaligrafickeho pera.

    Inkscape obsahuje graficke rozhranie k jadru na vektorizaciu bitmap Potrace
    (http://potrace.sf.net), ktore je suasou Inkscape.

    Inkscape dokae vyuiva externe skripty (filtre tandardneho vstupu/vystupu), ktore
    predstavuju prikazy v menu Efekty. Skript moe ma graficky dialog na nastavenie parametrov
    a dokae zisti ID vybranych objektov na ktore sa bude aplikova prostrednictvom prikazoveho
    riadka.	Inkscape obsahuje sadu efektov napisanych v jazyku Python.

KLAVESOVE VAZBY
    Uplny zoznam skratiek klavesnice a myi najdete v subore doc/keys.html alebo pomocou
    prikazu Pouitie klavesnice a myi v menu Pomocnik.

CHYBY
    Je znamych mnostvo chyb. Existujuce chyby kontrolujte a nove hlaste na webstranke
    inkscape.org. Tie si preitajte sekciu Zname problemy v Poznamkach k vydaniu vaej verzie
    (subor ,,NEWS").

AUTORI
    Kod vai za svoju existenciu mnostvu prispievateov do jeho rozlinych foriem. Nasledovny
    zoznam je urite neuplny, ale slui na uznanie mnohych ramien, na ktorych tato aplikacia
    stoji:

    Maximilian Albert, Josh Andler, Tavmjong Bah, Pierre Barbry-Blot, Jean-Francois Barraud,
    Bill Baxter, John Beard, John Bintz, Arpad Biro, Nicholas Bishop, Joshua L. Blocher, Hanno
    Bock, Henrik Bohre, Boldewyn, Daniel Borgmann, Bastien Bouclet, Gustav Broberg,
    Christopher Brown, Hans Breuer, Marcus Brubaker, Luca Bruno, Nicu Buculei, Bulia Byak,
    Pierre Caclin, Ian Caldwell, Gail Carmichael, Ed Catmur, Chema Celorio, Johan Ceuppens,
    Zbigniew Chyla, Alexander Clausen, John Cliff, Kees Cook, Ben Cromwell, Robert Crosbie,
    Jon Cruz, Aurelie De-Cooman, Milosz Derezynski, Daniel Diaz, Bruno Dilly, Larry Doolittle,
    Tim Dwyer, Maxim V. Dziumanenko, Johan Engelen, Miklos Erdelyi, Ulf Erikson, Noe Falzon,
    Frank Felfe, Andrew Fitzsimon, Edward Flick, Marcin Floryan, Fred, Ben Fowler, Cedric
    Gemy, Steren Giannini, Olivier Gondouin, Ted Gould, Toine de Greef, Michael Grosberg,
    Bryce Harrington, Dale Harvey, Aurelio Adnauer Heckert, Carl Hetherington, Jos Hirth,
    Hannes Hochreiner, Thomas Holder, Joel Holdsworth, Alan Horkan, Karl Ove Hufthammer,
    Richard Hughes, Nathan Hurst, inductiveload, Thomas Ingham, Jean-Olivier Irisson, Bob
    Jamison, jEsuSdA, Lauris Kaplinski, Lynn Kerby, Niko Kiirala, James Kilfiger, Jason
    Kivlighn, Adrian Knoth, Krzysztof Kosiski, Petr Kovar, Benoit Lavorata, Alex Leone, Julien
    Leray, Raph Levien, Diederik van Lierop, Nicklas Lindgren, Vitaly Lipatov, Ivan Louette,
    Pierre-Antoine Marc, Aurel-Aime Marmion, Colin Marquardt, Dmitry G. Mastrukov, Matiphas,
    Michael Meeks, Federico Mena, MenTaLguY, Aubanel Monnier, Vincent Montagne, Tim Mooney,
    Derek P. Moore, Peter Moulder, Jorg Muller, Yukihiro Nakai, Victor Navez, Christian
    Neumair, Andreas Nilsson, Mitsuru Oka, Marten Owens, Alvin Penner, Jon Phillips, Zdenko
    Podobny, Alexandre Prokoudine, Jean-Rene Reinhard, Alexey Remizov, Frederic Rodrigo, Hugo
    Rodrigues, Juarez Rudsatz, Xavier Conde Rueda, Felipe Correa da Silva Sanches, Christian
    Schaller, Marco Scholten, Tom von Schwerdtner, Shivaken, Danilo egan, Michael Sloan, John
    Smith, Botjan peti, Aaron Spike, Kaushik Sridharan, Ralf Stephan, Dariusz Stojek, Martin
    Sucha, ~suv, Pat Suwalski, Adib Taraben, Hugh Tebby, Jonas Termeau, David Turner, Andre
    Twupack, Aleksandar Uroevi, Alex Valavanis, Lucas Vieites, Michael Wybrow, Daniel Yacob,
    David Yip, Masatake Yamato

    Tuto manualovu stranku zostavil Bryce Harrington <brycehar@bryceharrington.com>.

HISTORIA
    Kod, ktory sa neskor stal kodom Inkscape zaal svoj ivot v roku 1999 ako program Gill,
    aplikacia GNOME Illustrator, ktoru vytvoril Raph Levien. Cieom, ktory si Gill kladol bolo
    nakoniec podporova kompletny tandard SVG. Raph implementoval bezierovy PostScriptovy
    obrazovy model vratane vyplne a ahu, tylov zakonenia a spojenia iar, textu at. Raphhova
    stranka o Gill je http://www.levien.com/svg/. Praca na Gill sa spomalila alebo zastavila v
    roku 2000.

    alim stelesnenim kodu sa stal vemi popularny program Sodipodi, ktory viedol Lauris
    Kaplinski. Kod sa zmenil na vemi mocny ilustrany nastroj poas niekokych rokov prace na om
    po pridani niekokych novych vlasntosti, podpory jazykov, portovania na Windows a ine
    operane systemy a odstraneni zavislosti.

    Inkscape vytvorili v roku 2003 tyria aktivni vyvojari Sodipodi - Bryce Harrington,
    MenTaLguY, Nathan Hurst a Ted Gould, ktori chceli kod posunu novym smerom so zameranim na
    konformnos s SVG, vzad a spravanie rozhrania a tubou otvori prileitos vyvoja viacerym
    prispievateom. Projekt postupoval rychlo a ziskal si mnostvo vemi aktivnych prispievateov
    a vlastnosti.

    Mnoho prace v ranych doch projektu sa zameriavalo na stabilizaciu kodu a
    internacionalizaciu. Povodne vykresovacie jadro zdedene zo Sodipodi bolo spojene s mnohymi
    matematickymi hraninymi pripadmi, ktore viedli k neoakavanym havariam pri pouiti programu
    na ine ako rutinne ulohy. Toto vykresovacie jadro nahradil Livarot, ktory hoci tie nie je
    dokonaly, bol vyrazne menej nachylny na chyby. Projekt tie praktikoval aste zaleovanie
    kodu a posmeoval pouivateov v pouivani vyvojovych verzii programu. To pomohlo s ranou
    identifikaciou chyb a zabezpeilo jednoduchy sposob ako pouivatelia mohli overi funknos
    oprav. V dosledku Inkscape si Inkscape zasluil veobecnu reputaciu robustnosti a
    spoahlivosti.

    Tie sa rozvinuli snahy o internacionalizaciu a lokalizaciu rozhrania, ktore pomohli
    programu ziska prispievateov z celeho sveta.

    Inkscape mal prinosny vplyv na vizualnu atraktivitu open source vo veobecnosti, pretoe
    poskytol nastroj na tvorbu a zdieanie ikon, tartovacich obrazoviek, grafiky webovych
    stranok at. Istym sposobom okrem toho, e je to len ,,program na kreslenie" hral Inkscape
    doleitu ulohu pri vylepeni vizualnej stranky open source irokemu publiku.

AUTORSKE PRAVA A LICENCIA
    Copyright (C) 1999-2008 Autori.

    Inkscape je slobodny softver; moete ho pouiva a iri za podmienok licencie GPL.

Inkscape-0.48.3.1			  2009-04-30				   INKSCAPE(1)


All times are GMT -4. The time now is 08:47 AM.

Unix & Linux Forums Content Copyrightę1993-2018. All Rights Reserved.
×
UNIX.COM Login
Username:
Password:  
Show Password

Not a Forum Member?
Forgot Password?