Home Man
Search
Today's Posts
Register

Linux & Unix Commands - Search Man Pages

X11R7.4 - man page for perlcn (x11r4 section 1)

PERLCN(1)				   Perl Programmers Reference Guide				    PERLCN(1)

NAME
perlcn - 1/4oIaODIA Perl O,AI
DESCRIPTION
>>9|OA'u1/2 Perl uAIiuO! 'O 5.8.0 oaecaE1/4, Perl 3/4B+-,AEIeEAEuA Unicode (I3O>>Ae) OSO(R), O2A~'oOSO(R)AEDi9|aA- 9|iOiIuOOIauA+-aAe.1/2E1/2; CJK (ODEOo<<) +-aECAEaODuAO>>2c.Y. Unicode EC1u1/4EDOuA+-ex1/4, EOI1/4o- ,CEA1/2cEIEuODuAxO.u: I-:-.1/2EA1/2c, 9|<<.1/2EA1/2c, OO1/4oA1/2OB1/4auAO>>CD (ILAoIA, DoAuNCIA, NCA2(R)IA, IL2(R)A'IA, Oi9|EIA, OiuOo2IA, uEuE). EuO2EYAEAE9|aOOx-:-OuIuI3OeAE1/2I" (Ec PC 1/4oAo1/2oEb). Per_ +-3/4EiOO Unicode 1/2oDD2Ux-:-. Oa+-iE3/4 Perl AU2cuAxO.u'(R)Ey3/4YcEOA Unicode +-iE3/4; Perl uAo E1/2OeEa.u (AyEcOy1ae+-iE3/4E1/2+-E9|O) O2AU9|O Unicode 1/2oDD2Ux-:-. OUEaEe1/4oEa3oE+-, IaAE'|AiOO Uni- code O(R)CouA+-aAe.1/2E1/2'ae.AuAEy3/4Y, Perl Ia1(C)AE Encode Oa,oALce, cEOOEAAaCaOxuO9|AEi1/4oD'Ee3/4EODuA+-aAeEy3/4Y. Encode NOEiALceOSO(R)IAAD1/4oIaODIAuA+-aAe.1/2E1/2 ('gb2312' +-iE3/4 'euc-cn'): _ euc-cn Unix NOEixO.u1/4 , O23/4IECEx3AEuA1u+-eAe gb2312-raw I'3/4'|AiuA (uI+-EIO) GB2312 xO.u+-i gb12345 I'3/4'|AiuAOD1uOA.+-IaODIA+-aAe iso-ir-165 GB2312 + GB6345 + GB8565 + DAOoxO.u cp936 xOAeO3 936, O2cEOOOA 'GBK' (A(C)3a1u+-eAe) O,A-:- hz 7 +-EIOOY3oE1/2 GB2312 +-aAe 3/4UAyA'Eu, 1/2<< EUC-CN +-aAeuAuuo,xa3E Unicode, ioDe1/4uEeIAADO,Ai: perl -Mencoding=euc-cn,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euc-cn > file.utf8 Perl O2AU,1/2AE "piconv", O>>OSIeE<<OO Perl D'3EuAxO.uxa>>>>1x3/4B3IDo, OA."EcIA: piconv -f euc-cn -t utf8 < file.euc-cn > file.utf8 piconv -f utf8 -t euc-cn < file.utf8 > file.euc-cn AiIa, AuOA encoding ALce, AacEOOCaOxD'3oOOxO.uIauYI>>uA3IDoAe, EcIAEuE3/4: #!/usr/_in/env perl # AEo9| euc-cn xO'(R)1/2aIo; +-ex1/4Ea3oEe1/4o+-ex1/4'iIo9|1/4EeIa euc-cn +-aAe use encoding 'euc-cn', STDIN => 'euc-cn', STDOUT => 'euc-cn'; print length("AaeIO"); # 2 (E<<OyoA+-iE3/4xO.u) print length('AaeIO'); # 4 (uYOyoA+-iE3/4xO1/2U) print index("x>>x>>1/2I>>a", ">>x>>1/2"); # -1 (2>>ouo~'ExOxO.u'(R)) print index('x>>x>>1/2I>>a', '>>x>>1/2'); # 1 ('OuU9|b,oxO1/2UcaE1/4) OUxiooO>>ADAyxOAi, "x>>" uAuU9|b,oxO1/2UOe "x>>" uAuUO>>,oxO1/2U1/2aoI3E EUC-CN AeuA ">>x"; "x>>" uAuU9|b,oxO1/2UOoOe "1/2I" uAuUO>>,oxO1/2U1/2aoI3E ">>1/2". Oa1/2a3/4oAEOOCo EUC-CN Ae+-E9|O'|AiEI3L1/4uuAIEIa. 9|iIauAODIA+-aAe Ec1uDeOa,u9|auAODIA+-aAe, cEOO'O CPAN (<http://www.cpan.org/>) IAOO Encode::HanExtra ALce. EuAcCoIa1(C)IAAD+-aAe.1/2E1/2: gb18030 A(C)3a1yuA1u+-eAe, ouo~.+-IaODIA AiIa, Encode::HanConvert ALceOoIa1(C)AE1/4o.+-xa>>>>OAuAA1/2OO+-aAe: big5-simp Big5 .+-IaODIAOe Unicode 1/4oIaODIA>>Yxa gbk-trad GBK 1/4oIaODIAOe Unicode .+-IaODIA>>Yxa EoIeOU GBK Oe Big5 O(R)1/4a>>Yxa, Ce2Ic1/4,AALceAU,1/2uA b2g.pl Oe g2b.pl A1/2OS3IDo, >>oOU3IDoAUE1OAIAADD'.": use Encode::HanConvert; $euc_cn = big5_to_gb($big5); # 'O Big5 xaIa GBK $big5 = gb_to_big5($euc_cn); # 'O GBK xaIa Big5 1/2oO>>21/2uADAIc Ce2Ic1/4 Perl AU,1/2uA'oAcEuA-:-IA1/4b (2>>DOE<<ECOAOcIAD'uA), A'NSIo,u9|a1OOU Perl uAOaE9|, OO1/4o Unicode uAE1OA.1/2E1/2. 2>>1y, Ia2cuAxEO'Iau+-.a,>>: Ia1(C) Perl xEO'uAIoO. <http://www.perl.com/> Perl uAExO3 (OEA.A3An1<<E3/4I~>>x) <http://www.cpan.org/> Perl xUoIua2OIo (Comprehensive Perl Archive Network) <http://lists.perl.org/> Perl OEuYAUI3O>>AA NSIo Perl uAIoO. <http://www.oreilly.com.cn/html/perl.html> 1/4oIaODIAoaeuAA.A3An Perl Ee1/2a _ Perl E1OAOB1/4 >>a <http://www.pm.org/groups/asia.html> OD1u Perl IAE1axeO>>AA Unicode Ia1OIoO. <http://www.unicode.org/> Unicode NSEoNS>>a (Unicode +-ex1/4uAOAE9|"OB) <http://www.cl.cam.ac.uk/%7Emgk25/unicode.html> Unix/Linux EIuA UTF-8 1/4o Unicode 'ocIIE
SEE ALSO
Encode, Encode::CN, encoding, perluniintro, perlunicode
AUTHORS
Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi> Audrey Tang (IAE.i) <audreyt@audreyt.org> perl v5.8.9 2007-11-17 PERLCN(1)


All times are GMT -4. The time now is 07:29 PM.

Unix & Linux Forums Content Copyrightę1993-2018. All Rights Reserved.
UNIX.COM Login
Username:
Password:  
Show Password