Home Man
Search
Today's Posts
Register

Linux & Unix Commands - Search Man Pages

RedHat 9 (Linux i386) - man page for perlcn (redhat section 1)

PERLCN(1)			 Perl Programmers Reference Guide			PERLCN(1)

NAME
    perlcn - 1/4oIaODIA Perl O,AI

DESCRIPTION
    >>9|OA'u1/2 Perl uAIiuO!

    'O 5.8.0 oaecaE1/4, Perl 3/4B+-,AEIeEAEuA Unicode (I3O>>Ae) OSO(R), O2A~'oOSO(R)AEDi9|aA-
    9|iOiIuOOIauA+-aAe.1/2E1/2; CJK (ODEOo<<) +-aECAEaODuAO>>2c.Y. Unicode
    EC1u1/4EDOuA+-ex1/4, EOI1/4o,CEA1/2cEIEuODuAxO.u: I-:-.1/2EA1/2c, 9|<<.1/2EA1/2c,
    OO1/4oA1/2OB1/4auAO>>CD (ILAoIA, DoAuNCIA, NCA2(R)IA, IL2(R)A'IA, Oi9|EIA, OiuOo2IA,
    uEuE). EuO2EYAEAE9|aOOx-:-OuIuI3OeAE1/2I" (Ec PC 1/4oAo1/2oEb).

    Perl +-3/4EiOO Un_code 1/2oDD2Ux-:-. Oa+-iE3/4 Perl AU2cuAxO.u'(R)Ey3/4YcEOA Unicode
    +-iE3/4; Perl uAo E1/2OeEa.u (AyEcOy1ae+-iE3/4E1/2+-E9|O) O2AU9|O Unicode 1/2oDD2Ux-:-.
    OUEaEe1/4oEa3oE+-, IaAE'|AiOO Unicode O(R)CouA+-aAe.1/2E1/2'ae.AuAEy3/4Y, Perl Ia1(C)AE
    Encode Oa,oALce, cEOOEAAaCaOxuO9|AEi1/4oD'Ee3/4EODuA+-aAeEy3/4Y.

    Encode NOEiALceOSO(R)IAAD1/4oIaODIAuA+-aAe.1/2E1/2 ('gb2312' +-iE3/4 'euc-cn'):
				    _
	  euc-cn   Unix NOEixO.u1/4 , O23/4IECEx3AEuA1u+-eAe
	  gb2312-raw I'3/4'|AiuA (uI+-EIO) GB2312 xO.u+-i
	  gb12345   I'3/4'|AiuAOD1uOA.+-IaODIA+-aAe
	  iso-ir-165 GB2312 + GB6345 + GB8565 + DAOoxO.u
	  cp936    xOAeO3 936, O2cEOOOA 'GBK' (A(C)3a1u+-eAe) O,A-:-
	  hz	    7 +-EIOOY3oE1/2 GB2312 +-aAe

    3/4UAyA'Eu, 1/2<< EUC-CN +-aAeuAuuo,xa3E Unicode, ioDe1/4uEeIAADO,Ai:

	  perl -Mencoding=euc-cn,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euc-cn > file.utf8

    Perl O2AU,1/2AE "piconv", O>>OSIeE<<OO Perl D'3EuAxO.uxa>>>>1x3/4B3IDo, OA."EcIA:

	  piconv -f euc-cn -t utf8 < file.euc-cn > file.utf8
	  piconv -f utf8 -t euc-cn < file.utf8 > file.euc-cn

    AiIa, AuOA encoding ALce, AacEOOCaOxD'3oOOxO.uIauYI>>uA3IDoAe, EcIAEuE3/4:

	  #!/usr/_in/env perl
	  # AEo9| euc-cn xO'(R)1/2aIo; +-ex1/4Ea3oEe1/4o+-ex1/4'iIo9|1/4EeIa euc-cn +-aAe
	  use encoding 'euc-cn', STDIN => 'euc-cn', STDOUT => 'euc-cn';
	  print length("AaeIO");	   #	2 (E<<OyoA+-iE3/4xO.u)
	  print length('AaeIO');	   #	4 (uYOyoA+-iE3/4xO1/2U)
	  print index("x>>x>>1/2I>>a", ">>x>>1/2"); # -1 (2>>ouo~'ExOxO.u'(R))
	  print index('x>>x>>1/2I>>a', '>>x>>1/2'); #	1 ('OuU9|b,oxO1/2UcaE1/4)

    OUxiooO>>ADAyxOAi, "x>>" uAuU9|b,oxO1/2UOe "x>>" uAuUO>>,oxO1/2U1/2aoI3E EUC-CN AeuA
    ">>x"; "x>>" uAuU9|b,oxO1/2UOoOe "1/2I" uAuUO>>,oxO1/2U1/2aoI3E ">>1/2". Oa1/2a3/4oAEOOCo
    EUC-CN Ae+-E9|O'|AiEI3L1/4uuAIEIa.

    9|iIauAODIA+-aAe

    Ec1uDeOa,u9|auAODIA+-aAe, cEOO'O CPAN (<http://www.cpan.org/>) IAOO Encode::HanExtra ALce.
    EuAcCoIa1(C)IAAD+-aAe.1/2E1/2:

	  gb18030   A(C)3a1yuA1u+-eAe, ouo~.+-IaODIA

    AiIa, Encode::HanConvert ALceOoIa1(C)AE1/4o.+-xa>>>>OAuAA1/2OO+-aAe:

	  big5-simp  Big5 .+-IaODIAOe Unicode 1/4oIaODIA>>Yxa
	  gbk-trad  GBK 1/4oIaODIAOe Unicode .+-IaODIA>>Yxa

    EoIeOU GBK Oe Big5 O(R)1/4a>>Yxa, Ce2Ic1/4,AALceAU,1/2uA b2g.pl Oe g2b.pl A1/2OS3IDo,
    >>oOU3IDoAUE1OAIAADD'.":

	  use Encode::HanConvert;
	  $euc_cn = big5_to_gb($big5); # 'O Big5 xaIa GBK
	  $big5 = gb_to_big5($euc_cn); # 'O GBK xaIa Big5

    1/2oO>>21/2uADAIc

    Ce2Ic1/4 Perl AU,1/2uA'oAcEuA-:-IA1/4b (2>>DOE<<ECOAOcIAD'uA), A'NSIo,u9|a1OOU Perl
    uAOaE9|, OO1/4o Unicode uAE1OA.1/2E1/2. 2>>1y, Ia2cuAxEO'Iau+-.a,>>:

    Ia1(C) Perl xEO'uAIoO.

    <http://www.perl.com/>
	  Perl uAExO3 (OEA.A3An1<<E3/4I~>>x)

    <http://www.cpan.org/>
	  Perl xUoIua2OIo (Comprehensive Perl Archive Network)

    <http://lists.perl.org/>
	  Perl OEuYAUI3O>>AA

    NSIo Perl uAIoO.

    <http://www.oreilly.com.cn/html/perl.html>
	  1/4oIaODIAoaeuAA.A3An Perl Ee1/2a
		   _
    Perl E1OAOB1/4 >>a

    <http://www.pm.org/groups/asia.shtml#China>
	  OD1u Perl IAE1axeO>>AA

    Unicode Ia1OIoO.

    <http://www.unicode.org/>
	  Unicode NSEoNS>>a (Unicode +-ex1/4uAOAE9|"OB)

    <http://www.cl.cam.ac.uk/%7Emgk25/unicode.html>
	  Unix/Linux EIuA UTF-8 1/4o Unicode 'ocIIE

SEE ALSO
    Encode, Encode::CN, encoding, perluniintro, perlunicode

AUTHORS
    Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

    Autrijus Tang (IAExUoo) <autrijus@autrijus.org>

perl v5.8.0				  2003-02-18					PERLCN(1)


All times are GMT -4. The time now is 06:53 PM.

Unix & Linux Forums Content Copyrightę1993-2018. All Rights Reserved.
UNIX.COM Login
Username:
Password:  
Show Password