Unix/Linux Go Back    


NetBSD 6.1.5 - man page for groff_mmse (netbsd section 7)

Linux & Unix Commands - Search Man Pages
Man Page or Keyword Search:   man
Select Man Page Set:       apropos Keyword Search (sections above)


GROFF_MMSE(7)									  GROFF_MMSE(7)

NAME
    groff_mmse - svenska mm makro for groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse ar en svensk variant av mm. Alla texter ar oversatta. En A4 sida far text som ar 13
    cm bred, 3.5 cm indragning samt ar 28.5 cm hog.  Det finns stod for brevuppstallning
    enligt svensk standard for vanster och hogerjusterad text.

    COVER kan anvanda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt forsattsblad. Se groff_mm(7)
    for ovriga detaljer.

BREV
    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
	   Vansterstalld loptext med adressat i position T0 (vansterstallt).

    .LT SVH
	   Hogerstalld loptext med adressat i position T4 (passar fonsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
	   Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
	   Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL strang
	   Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som prefix.

    .LO KOMP text
	   Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
	   Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
	   Anger beteckning (arendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

    .LO SIDOR antal
	   Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.	 Dar lagger man
    lampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSA
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)

Groff Version 1.19.2			 March 17, 2012			  GROFF_MMSE(7)
Unix & Linux Commands & Man Pages : ©2000 - 2018 Unix and Linux Forums


All times are GMT -4. The time now is 03:48 PM.