👤
Home Man
Search
Today's Posts
Register

Linux & Unix Commands - Search Man Pages
Man Page or Keyword Search:
Select Section of Man Page:
Select Man Page Repository:

CentOS 7.0 - man page for inkscape.el (centos section 1)

INKSCAPE(1)				   Inkscape				   INKSCAPE(1)

ONOMA
    Inkscape - va npypauua eneEepyaoas SVG (k\iuakoiuwv ypaoikv diavuoutwv)
_
>YNOYH
    "inkscape [eni\oys [voua_apxeou ...]"

    eni\oys:

	  -?, --help
	    --usage
	  -V, --version

	  -f, --file=FILENAME

	  -e, --export-png=FILENAME
	  -a, --export-area=x0:y0:x1:y1
	  -C, --export-area-page
	  -D, --export-area-drawing
	    --export-area-snap
	  -i, --export-id=ID
	  -j, --export-id-only
	  -t, --export-use-hints
	  -b, --export-background=COLOR
	  -y, --export-background-opacity=VALUE
	  -d, --export-dpi=DPI
	  -w, --export-width=WIDTH
	  -h, --export-height=HEIGHT

	  -P, --export-ps=FILENAME
	  -E, --export-eps=FILENAME
	  -A, --export-pdf=FILENAME
	    --export-latex

	  -T, --export-text-to-path
	    --export-ignore-filters

	  -l, --export-plain-svg=FILENAME

	  -p, --print=PRINTER

	  -I, --query-id=ID
	  -X, --query-x
	  -Y, --query-y
	  -W, --query-width
	  -H, --query-height
	  -S, --query-all

	  -x, --extension-directory

	    --verb-list
	    --verb=VERB-ID
	    --select=OBJECT-ID

	    --shell

	  -g, --with-gui
	  -z, --without-gui

	    --vacuum-defs

	    --g-fatal-warnings

TTEPI| PAOH
    Inkscape evai vas eneEepyaots GUI yia apxea oxedaons tnou Scalable Vector Graphics (SVG),
    ue duvattntes napuoies ue Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara Xtreme, k\. xapaktnpiotik
    Inkscape nou nepi\auBvouv expnota oxuata, uovontia bezier, e\e0epn oxedaon, keuevo
    no\\an\s ypauus, keuevo oe uovonti, avueiEn \oa, uetaoxnuatiouos e\e0epou ouoxetiouo,
    diaBa0uoeis kai yeuouata uotBwv, eneEepyaoa kuBou, no\\s uopos eEaywys kai eioaywys
    nepi\auBvovtas PNG kai PDF, ouadononon, otpoeis, Cwvtavos k\vous kai no\\ \\a. H dienao
    oxediotnke va evai vetn kai anote\eouatik yia uneipous xpotes, ev napauvei ouuBat ue
    nptuna GNOME, toi ote xpotes eEoikeiwuvoi ue \\es eoapuoys GNOME va unopov va u0ouv tn
    dienao tns ypyopa.

    SVG evai va nptuno W3C tnou XML yia diodiotatn oxedaon diavouatos. Enitpnei opiou
    avtikeiuvwv otn oxedaon xpnoiuonoivtas onuea, uovontia kai apxtuna oxuata. Xpuata,
    ypauuatooeips, n\tn nive\is k.o.k ka0opCovtai ws yvwpouata `uopoononons' oe aut ta
    avtikeueva. O okons evai ti aoo SVG evai va nptuno kai aoo ta apxea tou evai keuevo/xml,
    0a evai duvat n xpon apxewv SVG oe vav apket uey\o api0u npoypauutwv kai yia uey\o epos
    xpoewv.

    To Inkscape xpnoiuonoie SVG ws eyyev tou tno apxewv kai xei to okon va yvei to nio n\pws
    ouuBat npypauua oxedaons yia apxea SVG dia0oiua otnv koivtnta avoikto kdika.
	_ _
ETTI/\O| E>
    -?, --help
	    TTpoBo\ unvuatos Bo0eias

    -V, --version
	    TTpoBo\ kdoons Inkscape kai nuepounva uetay\ttions.

    -a x0:y0_x1:y1, --export-area=x0:y0:x1:y1
	    >tnv eEaywy PNG, opote tnv eEayuevn nepiox oe uovdes xpotn SVG (uovdes avvuuou
	    ukous kavovik xpnoiuonoiovtai oto Inkscape SVG). H npoeni\oy evai n eEaywy tns
	    ouvo\iks oe\das eyypoou. To onueo (0,0) evai n ktw apiotep ywva.

    -C, --ex_ort-area-page
	    >tnv eEaywy PNG, PDF, PS kai EPS, n eEayuevn nepiox evai n oe\da. Aut evai n
	    npoeni\oy yia PNG, PDF kai PS, toi dev xpeiCetai va to ka0opo_te ekts kai
	    xpnoiuonoiete --export-id yia eEaywy evs eidiko avtikeiuvou. >to EPS, uws, aut dev
	    evai npoeni\eyuvo. Enin\ov yia EPS, n npodiaypao tou tnou dev enitpnei to opiak
	    tou n\aoio va enektevetai npa an to nepiexuevo tou. Aut onuavei ti tav
	    --export-area-page xpnoiuonoietai ue eEaywy EPS, to opiak n\aoio tns oe\das 0a
	    nepikone npos ta uoa tou opiako n\aioou tou nepiexouvou ev evai uikptepo.

    -D, --ex_ort-area-drawing
	    >tnv eEaywy PNG, PDF, PS kai EPS, eEayuevn nepiox evai to oxdio (xi n oe\da),
	    dn\ad to opiak n\aoio \wv twv avtikeiuvwv tou eyypoou ( tou eEayuevou avtikeiuvou
	    ev --export-id xpnoiuonoietai). Me autv tnv eni\oy, n eEayuevn eikva 0a euoavoei
	    \a ta opat avtikeueva tou_eyypoou xwps nepi0pia	nepikon. Aut evai n npoeni\eyuvn
	    nepiox eEaywys yia EPS. | ia PNG, unope va xpnoiuonoin0e oe ouvduaou ue
	    --export-use-hints.

    --export-_rea-snap
	    | ia eEaywy PNG, npooapuoy tns nepioxs eEaywys npos ta Ew otov n\noiotepo akpaio
	    SVG tiuv uovdas xpotn (px). Ev xpnoiuonoiete tnv npoeni\eyuvn av\uon eEaywys twv
	    90 dpi kai ta ypaoik oas npooapuCovtai ota eikovootoixea yia e\axiotononon
	    eEou\uvons, auts o diakntns oas enitpnei va diatnpoete aut tnv eu0uypuuion akua ki
	    av eEyete uepik opiak n\aoia avtikeiuvou (ue --export-id --export-area-drawing)
	    nou evai to dio un eu0uypauuiCuevo ue eikovootoixea.

    -b COLOR, --export-background=COLOR
	    To xpua napaoknvou tou eEayuevou PNG. Aut unope va evai onoiodnote a\oapi0untik
	    unootnpiCuevou xpuatos SVG, n.x. "#ff007f" "rgb(255, 0, 128)". Ev dev opiote, tte
	    to xpua tns oe\das nou opotnke oto Inkscape oto di\oyo eni\oyv eyypoou 0a
	    xpnoiuonoin0e (kataxwpnuvo oto pagecolor= attribute of sodipodi:namedview).

    -d DPI, --export-dpi=DPI
	    H xpnoiuonoiouevn av\uon yia eEaywy PNG. Xpnoiuonoietai enons yia tn ot0un
	    eikovoypaoikononons twv oi\tpapiouvwv avtikeiuvwv tav eEyovtai oe PS, EPS, PDF
	    (ekts kai ka0opoete --export-ignore-filters yia va katapyoete tnv
	    eikovoypaoikononon). H npoeni\oy evai 90 dpi, nou avtiotoixe oe 1 uovda xpotn SVG
	    (px, nou \yetai enons "uovda xpotn") eEaywys av 1 eikovootoixeo unoioypaoas. Aut n
	    tiu unepioxei tns undeiEns DPI ev xpnoiuonoin0e ue --export-use-hints.

    -e FILENAME, --export-png=FILENAME
	    Ka0opious tou ovuatos apxeou yia eEaywy PNG. Ev dn unpxei, to apxeo 0a
	    avtikataota0e xwps eptnon.

    -f FILENAME, --file=FILENAME
	    voiyua ka0opiouvwv eyypowv. To a\oapi0untik eni\oys unope va napa\no0e, dn\ad
	    unopete va kataypuete ta ovuata apxeou xwps -f.

    -g, --with-gui
	    /\okiuote va xpnoiuonoioete to GUI (oe Unix, xpnoiuonoiote tov eEunnpetnt X akua
	    ki av to $DISPLAY dev ka0opCetai).

    -h HEIGHT, --export-height=HEIGHT
	    To uos tns dnuioupynuvns unoioypaoas oe eikovootoixea. Aut n tiu unepioxei tou
	    opiouo --export-dpi ( tns undeiEns DPI, ev xpnoiuonoietai ue --export-use-hints).

    -i ID, --_xport-id=ID
	    | ia eEaywy PNG, PS, EPS kai PDF, n tiu yvwpouatos id tou avtikeiuvou nou 0\ete va
	    eEyete an to yypaoo. \a ta \\a avtikeueva dev eEyovtai. An npoeni\oy n eEayuevn
	    nepiox evai to opiak n\aoio tou avtikeiuvou. Mnopete va to napakuuete
	    xpnoiuonoivtas --export-area (uvo PNG) --export-area-page.

    -j, --export-id-only
	    EEaywy uvo oe PNG tou avtikeiuvou tou onoou to id dvetai oto --export-id. \a ta
	    \\a avtikeueva kpBovtai kai dev 0a euoaviotov otnv eEaywy akua ki _v enika\ntouv
	    to eEayuevo avtikeuevo. Xwps --export-id, aut n eni\oy ayvoetai. | ia eEaywy PDF,
	    aut evai n npoeni\oy, toi aut n eni\oy dev xei endpaon.

    -l, --export-plain-svg=FILENAME
	    EEaywy avtikeiuvwv oe an\ uopo SVG, xwps kev ovuatos sodipodi: inkscape kai xwps
	    uetadedouva RDF.

    -x, --extension-directory
	    Kataypoei tov tpxovta kat\oyo enktaons nou to Inkscape p0uioe yia xpon kai
	    eEpxetai. Aut xpnoiuonoietai yia eEwtepik enktaon yia va xpnoiuonoin0e n dia
	    p0uion nws n apxik eykatotaon tou Inkscape.

    --verb-list
	    Kataypoei \a ta dia0oiua puata oto Inkscape ue tauttnta. Aut n tauttnta unope va
	    xpnoiuonoin0e yia opiou xaptoyponons n\ktpwv uevo. Mnope enons va xpnoiuonoin0e ue
	    tnv eni\oy ypauus evto\s --verb.

    --verb=VERB-ID, --select=OBJECT-ID
	    Auts oi do eni\oys dou\eouv uaC yia va doouv knoia Baoik oevpia yia to Inkscape an
	    tn ypauu evto\v. Kai oi do unopov va ouuBov oes oops xpeiCovtai otn ypauu evto\v
	    kai ekte\ovtai ue tn oeip oe k0e yypaoo nou ka0opCetai.

	    H evto\ --verb 0a ekte\oei va eidik pua oav va ka\otn_e an va uevo kouun. Oi
	    di\oyoi 0a euoaviotov, ev aut evai tuua tou puatos. | ia \un uias \otas twv
	    dia0oiuwv tautottwv pnutwv, xpnoiuonoiote tnv eni\oy ypauus evto\s --verb-list.

	    H evto\ --select 0a npoka\oei ta avtikeueva nou xouv tis ka0_piouves tauttntes va
	    eni\eyov. Aut enitpnei noik\a puata va enevepyoouv oe aut. | ia va aoaipoete \es
	    tis eni\oys xpnoiuonoiote --verb=EditDeselect. Oi dia0oiues tauttntes avtikeiuvwv
	    eEaptvtai an to ka0opiCuevo yypaoo yia optwon.

    -p PRINTER, --print=PRINTER						    _
	    Ektnwon eyypowv otov ka0opiouvo ektunwt xpnoiuonoivtas `lpr -P EKTYTT-TH>'.
	    Eva\\aktik xpnoiuonoiote `| COMMAND' yia va ka0opoete uia diaoopetik evto\
	    dioxteuons, xpnoiuonoiote `> ONOMAAPXEIOY' yia va ypuete tnv Eodo PostScript oe
	    va apxeo avt yia ektnwon. Na 0uuoaote va B\ete kat\\n\a eioaywyik yia to k\uoos
	    oas, n.x.

	    inkscape --print='| ps2pdf - mydoc.pdf' mydoc.svg

    -t, --export-use-hints
	    Xpnoiuonoiote voua apxeou kai unodeEeis DPI ano0nkeuuves oto eEayuevo avtikeuevo
	    (uvo ue --export-id). Auts oi unodeEeis opCovtai autuata, tav eEyete eni\oy ues to
	    Inkscape. toi, yia napdeiyua, ev eEyete va oxua ue id="path231" ws
	    /home/me/shape.png ota 300 dpi an document.svg xpnoiuonoivtas Inkscape GUI kai
	    ano0nkeoete to yypaoo, neita apytepa 0a unopete va to enaveEyete aut to oxua oto
	    dio apxeo ue tnv dia av\uon an\ ue

	    inkscape -i path231 -t document.svg

	    Ev xpnoiuonoioete --export-dpi, --export-width --export-height ue autv tnv
	    eni\oy, neita n undeiEn DPI 0a ayvon0e kai n tiu an tn ypauu evto\s 0a
	    xpnoiuonoin0e. Ev xpnoiuonoioete --export-png ue autv tnv eni\oy, tte n undeiEn
	    ovuatos apxeou 0a ayvon0e kai to voua apxeou an tn ypauu evto\v 0a xpnoiuonoin0e.

    -w WIDTH, --export-width=WIDTH
	    To n\tos tns dnuioupyouevns unoioypaoas oe eikovootoixea. Aut n tiu unepioxei tns
	    p0uions --export-dpi ( tns undeiEns DPI ev xpnoiuonoietai ue --export-use-hints).

    -y VALUE, --export-background-opacity=VALUE
	    H adiaoveia tou napaoknvou tou eEayuevou PNG. Aut unope va evai n tiu ete uetaE 0
	    kai 1 (0 onuavei n\pn diaoveia kai 1 n\pn adiaoveia) ueya\tepn an 1 uxpi 255 (255
	    onuavei n\pns adiaoveia). Ev dev opiote kai n eni\oy -b dev xpnoiuonoin0e, tte n
	    adiaoveia tns oe\das nou opCetai oto Inkscape oto di\oyo eni\oyv eyypoou 0a
	    xpnoiuonoin0e (kataxwpnuvn oto yvpioua inkscape:pageopacity= attribute tou
	    sodipodi:namedview). Ev dev opiote a\\ xpnoiuonoin0e n eni\oy -b, tte n tiu 255
	    (n\pns adiaoveia) 0a xpnoiuonoin0e.

    -P FILENAME, --export-ps=FILENAME	 _
	    EEaywy eyypowv oe uopo PostScript. >nueiote ti to PostScript dev unootnpCei
	    diaoveia, toi onoiadnote diaoav avtikeueva oto apxik SVG 0a eikovoypaoikonoin0ov
	    autuata. Oi xpnoiuonoioueves ypauuatooeips evai unoovo\o kai evowuatwuves. H
	    npoeni\eyuvn nepiox eEaywys evai oe\da. Mnopete va tnv opoete oto oxdio ue
	    --export-area-drawing. Mnopete va _a0opoete --export-id yia eEaywy evs uovo
	    avtikeiuvou (\a ta \\a kpBovtai). >tnv nepntwon aut n nepiox eEaywys evai to opiak
	    n\aoio auto tou avtikeiuvou, a\\ unope va opiote oe oe\da ue --export-area-page.

    -E FILENAME, --export-eps=FILENAME		    _
	    EEaywy eyypowv oe uopo evowuatwuvou PostScript. >nueiote ti to PostScript dev
	    unootnpCei diaoveia, toi onoiadnote diaoav avtikeueva oto apxik SVG 0a
	    eikovoypaoikonoin0ov autuata. Oi xpnoiuonoioueves ypauuatooeips evai unoovo\o kai
	    evowuatwuves. H npoeni\eyuvn nepiox eEaywys evai oxdio. Mnopete va to opoete otn
	    oe\da, uws dete --export-area-page yia eoapuoCuevous nepiopiouos. Mnopete va
	    ka0opoete --export-id yia va eEyete va uov avtikeuevo (\a ta \\a kpBovtai).

    -A FILENAME, --export-pdf=FILENAME
	    EEaywy eyypowv oe uopo PDF. Aut n uopo diatnpe tn diaoveia oto apxik SVG. Oi
	    xpnoiuonoioueves ypauuatooeips evai unoovo\o kai evowuatwuves. H npoeni\eyuvn
	    nepiox eEaywys evai oe\da. Mnopete va to opoete oe oxdio, ue
	    --export-area-drawing. Mnopete va_ka0opoete --export-id yia va eEyete va uov
	    avtikeuevo (\a ta \\a kpBovtai). >e aut tnv nepntwon nepiox eEaywys evai aut tou
	    opiako n\aioou avtikeiuvou, a\\ unope va opiote oe oe\da ue --export-area-page.

    --export-latex
	    (yia eEaywy PS, EPS kai PDF) Xpnoiuonoietai yia dnuioupya eikvwv yia yypaoa LaTeX,
	    nou to keuevo tns eikvas otoixeio0etetai an LaTeX. tav eEyete oe uopo PDF/PS/EPS,
	    aut n eni\oy diaipe tnv Eodo oe va apxeo PDF/PS/EPS (n.x. nws opCetai an
	    --export-pdf) kai va apxeo LaTeX. To keuevo dev eEyetai oe apxeo PDF/PS/EPS, a\\
	    avt0eta 0a euoaviote oto apxeo LaTeX. Aut to apxeo LaTeX ouunepi\auBvei to
	    PDF/PS/EPS. Eoodos tou apxeou LaTeX (\input{image.tex}) oto yypao oas LaTeX 0a
	    euoavoei tnv eikva kai \o to keuevo 0a otoixeio0etetai an LaTeX. /\ete to te\ik
	    apxeo LaTeX yia nepiootepes n\npooopes. Enons dete tnv Eodo tepuatiko GNUPlot's
	    `epslatex'.

    -T, --export-text-to-path
	    Metatpon avtikeiuvwv keiuvou oe uovontia otnv eEaywy, nou unope va eoapuoote (yia
	    eEaywy PS, EPS kai PDF).

    --export-ignore-filters
	    EEaywy oi\tpapiouvwv avtikeiuvwv (n.x. aut ue 0\won) nws diavouata, ayvovtas ta
	    o\tpa (yia eEaywy PS, EPS kai PDF). An npoeni\oy, \a ta oi\tpapiouva avtikeueva
	    eikovoypaoikonoiovtai oto --export-dpi (npoeni\oy 90 dpi), diatnpvtas tnv euovion.

    -I, --query-id
	    Opious tns tauttntas tou avtikeiuvou tou onoou oi diaotoeis avaCntovtai. Ev dev
	    opiote, oi eni\oys epwtuatos 0a eniotpuouv tis diaotoeis tou oxedou (dn\ad \a ta
	    avtikeueva eyypoou), xi tn oe\da to n\aoio 0aons

    -X, --query-x
	    Eptnua tns ouvtetayuvns X tou oxedou , ev ka0opiote, tou avtikeiuvou ue
	    --query-id. H eniotpeouevn tiu evai oe px (uovdes xpotn SVG).

    -Y, --query-y
	    Eptnua tns ouvtetayuvns Y tou oxedou , ev ka0opiote, tou avtikeiuvou ue
	    --query-id. H eniotpeouevn tiu evai oe px (uovdes xpotn SVG).

    -W, --query-width
	    Eptnua tou n\tous tou oxedou , ev ka0opiote, tou avtikeiuvou ue --query-id. H
	    eniotpeouevn tiu evai oe px (uovdes xpotn SVG).

    -H, --query-height
	    Eptnua tou uous Eptnua tns ouvtetayuvns X tou oxedou , ev ka0opiote, tou
	    avtikeiuvou ue --query-id. H eniotpeouevn tiu evai oe px (uovdes xpotn SVG).

    -S, --query-all
	    Ektunvei uia \ota \wv twv avtikeiuvwv nou evai opio0etnuvoi ue kuua oto yypaoo SVG
	    ue ka0opiouves tauttntes, uaC ue tis tius tous x, y, n\tous kai uous.

    --shell Me autv tnv nap_etpo, to Inkscape 0a eioyei uia katotaon ke\oous diadpaotiks
	    ypauus evto\s. >e autv tnv katotaon, n\nktpo\oyote evto\s otnv npotpon kai to
	    Inkscape tis ekte\e, xwps va npnei va tpEete va vo avtypaoo tou Inkscape yia k0e
	    evto\. Aut to xapaktnpiotik evai idiatepa xpoiuo yia xpoeis oevapou kai
	    eEunnpetnt: dev npoo0tei ves duvattntes, a\\ oas enitpnei va Be\tioete tis
	    anaitoeis taxtntas kai uvuns onoioudnote oevapou nou ka\e enavei\nuuva to Inkscape
	    va ekte\oei epyaoes ypauus evto\v (nws eEaywy ouCntoeis). K0e evto\ oe katotaon
	    ke\oous npnei va evai uia n\pws ykupn ypauu evto\s Inkscape, a\\ xwps to voua
	    npoypuuatos Inkscape, n.x. "file.svg --export-pdf=file.pdf".

    --vacuum-defs
	    Aoaipe \a ta axpnoiuononta otoixea an tnv evtnta <lt>defs<gt> tou apxeou SVG. Ev
	    aut n eni\oy k\n0e oe ouvduaou ue tnv --export-plain-svg, uvo to eEayuevo apxeo 0a
	    ennpeaote. Ev xpnoiuonoin0e uvn, to ka0opiouvo apxeo 0a tpononoin0e enitnou.

    -z, --without-gui
	    Mnv avoyete to GUI (oe Unix, unv xpnoiuonoiete eEunnpetnt X). Mvo eneEepyaoa twv
	    apxewv an tnv kovo\a. Aut ava\auBvetai yia eni\oys -p, -e, -l kai --vacuum-defs.

    --g-fatal-warnings
	    Aut n nptunn eni\oy GTK eEavaykCei onoieodnote npoeidonoioeis, ouv0ws aB\aBes, va
	    npoka\oouv eykat\eiun tou Inkscape (xpoiuo yia anoooa\utwon).

    --usage TTpoBo\ evs ovtouou unvuatos xpons.
	 _
/\IAMOPO->H
    To kupws apxeo diaupowons evai tono0etnuvo oto ~/.config/inkscape/preferences.xml.
    Ano0nkeei uia noiki\a pu0uoewv diaupowons nou unopete va a\\Eete oto Inkscape (ouv0ws oto
    di\oyo npotiuoewv tou Inkscape). Enons otous unokata\yous eke, unopete va tono0etoete to
    dik oas:

    $HOME/.config/inkscape/extensions/ - eo enktaons.

    $HOME/.config/inkscape/icons/ - eikovdia.

    $HOME/.config/inkscape/keys/ - xptes n\nktpo\oyou.

    $HOME/.config/inkscape/templates/ - nptuna vwv apxewv.
   _	_
/\IA| N->TIKA
    To npypauua eniotpoei undv oe enituxa un undv oe anotuxa.

    Mia noiki\a unvuutwv \a0v kai npoeidonoioewv unope va tunw0e oto STDERR	STDOUT. Ev to
    npypauua ouunepiopetai akavviota ue va ouykekpiuvo apxeo SVG katappei, evai xpoiuo va
    koitEete oe aut tnv Eodo yia otoixea.
	 _
TTAPA/\EI| MATA
    Av kai npooavs to Inkscape okoneei kupws ws uia eoapuoy GUI, unope enons va xpnoiuonoin0e
    yia va kvei eneEepyaoa SVG otn ypauu evto\v enons.

    voiyua evs apxeou SVG oto GUI:

	  inkscape filename.svg

    Ektnwon evs apxeou SVG an tn ypauu evto\v:

	  inkscape filename.svg -p '| lpr'

    EEaywy evs apxeou SVG oe PNG ue tnv npoka0opiouvn av\uon twv 90dpi (uia uovda xpotn SVG
    uetaopCei oe va eikovootoixeo unoioypaoas):

	  inkscape filename.svg --export-png=filename.png

    To dio, a\\ eEavaykCei to apxeo PNG va evai 600x400 eikovootoixea:

	  inkscape filename.svg --export-png=filename.png -w600 -h400

    To dio, a\\ eEyei to oxdio (opiak n\aoia \wv twv avtikeiuvwv), xi tn oe\da:

	  inkscape filename.svg --export-png=filename.png --export-area-drawing

    EEaywy oe PNG tou avtikeiuvou ue id="text1555", xpnoiuonoivtas to voua apxeou eEdou kai
    tnv av\uon nou xpnoiuonoi0nke yia aut to avtikeuevo tnv te\eutaa oop, tav eEx0nke an to
    GUI:

	  inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-use-hints

    To dio, a\\ xpon tns eni\eyuvns av\uons 90 dpi, ka0opious tou ovuatos apxeou kai npooapuoy
    tns eEayuevns nepioxs npos ta Ew otis nio kovtivs akpaies tius uovdas xpotn SVG (yia va
    diatnpn0e n eu0uypuuion eikovootoixeou twv avtikeiuvwv kai toi va e\axiotonoin0e n
    eEou\uvon):

	  inkscape filename.svg --export-id=text1555 --export-png=text.png --export-area-snap

    Metatpon evs eyypoou Inkscape SVG oe an\ SVG:

	  inkscape filename1.svg --export-plain-svg=filename2.svg

    Metatpon evs eyypoou SVG oe EPS, uetatpnovtas \a ta keueva oe uovontia:

	  inkscape filename.svg --export-eps=filename.eps --export-text-to-path

    Eptnua n\tous tou avtikeiuvou ue id="text1555":

	  inkscape filename.svg --query-width --query-id text1555

    /\in\aoiaous tou avtikeiuvou ue id="path1555", nepiotpoo tou din\tunou kat 90 uopes,
    ano0keuon SVG kai Eodos:

	  inkscape filename.svg --select=path1555 --verb=EditDuplicate --verb=ObjectRotate90 --verb=FileSave --verb=FileClose

TTEPIBA/\/\ON
    DISPLAY yia \un tou npoeni\eyuvou api0uo unodoxs kai euovions.

    TMPDIR yia opiou tou npoeni\eyuvou uovonatio tou kata\you yia xpon twv npoowpivv apxewv. O
    kat\oyos npnei va unpxei.

OEMATA	_
    | ia optwon diaoopetikv eikovidwv ka0opCei avt yia to npoeni\eyuvo apxeo
    $PREFIX/share/inkscape/icons/icons.svg, xpnoiuonoietai o kat\oyos
    $HOME/.config/inkscape/icons/. Ta eikovdia ooptvovtai kat' voua (n.x. fill_none.svg), ev
    dev Bpe0e tte an icons.svg. Ev to eikovdio dev ooptw0e an knoia an auts tis 0oeis,
    eniotpoei otnv npoeni\eyuvn 0on tou ouotuatos.

    Ta anaitoueva eikovdia ooptvovtai an apxea SVG avaCntvtas yia tnv tauttnta SVG ue to voua
    eikovidou nou taipiCei. (TT.x., yia optwua tou eikovidou "fill_none" an va apxeo, to opiak
    n\aoio nou avaCnt0nke yia tauttnta SVG "fill_none" anoddetai ws eikovdio, ete pxetai an
    fill_none.svg icons.svg.)
   _ 	  _
A/\/\E> TT/\HPOOOPIE>
    H kavovik 0on yia epeon twv n\npooopiv Inkscape evai oto http://www.inkscape.org/. H
    iotooe\da xei va, tekunpwon, ua0uata, napadeyuata, apxeo \otas a\\n\oypaoas, tnv te\eutaa
    kdoon tou npoypuuatos, Boeis dedouvwv epwtnutwv yia oo\uata kai xapaktnpiotik kai \\a.
	  _ _
/\EITE ETTI>H>
    potrace, cairo, rsvg(1), batik, ghostscript, pstoedit.

    nakto e\yxou ouuBattntas SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/Test/

    Enikupwts SVG: http://jiggles.w3.org/svgvalidator/

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification W3C Recommendation 14 January 2003
    <http://www.w3.org/TR/SVG11/>

    Scalable Vector Graphics (SVG) 1.2 Specification W3C Working Draft 13 November 2003
    <http://www.w3.org/TR/SVG12/>

    SVG 1.1/1.2/2.0 Requirements W3C Working Draft 22 April 2002
    <http://www.w3.org/TR/SVG2Reqs/>

    Document Object Model (DOM): Level 2 Core Arnaud Le Hors et al editors, W3C
    http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/ <http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/>
_   _ _
>HMEI->E_> GUI
    | ia va u0ete yia tn \eitoupya Inkscape's GUI, diaBote ta ua0uata oto Bo0eia > Ma0uata.

    TTpa an SVG, to Inkscape unope va eioyei (Apxeo > Eioaywy) tis nepiootepes uopos
    unoioypaoas (PNG, BMP, JPG, XPM, GIF, k\.), an\ keuevo (anaite Perl), PS kai EPS (anaite
    Ghostscript), PDF kai uopo AI (AI kdoon 9.0 vetepn).

    To Inkscape eEyei eikves PNG 32-duadikv (Apxeo > EEaywy) ka0s kai AI, PS, EPS, PDF, DXF
    kai no\\s \\es uopos uoa an Apxeo > Ano0keuon ws.

    To Inkscape unope va xpnoiuonoioei tnv neon kai k\on uias nvas ypaoiks nivakdas yia n\tos,
    ywva kai eEavaykaou tns enevpyeias no\\v epya\ewv, ouunepi\auBavuevns tns ka\\iypaoiks
    nvas.

    To Inkscape nepi\auBvei va GUI ootnua enikoivwvas otn unxav avxveuons unoioypaoas Potrace
    (http://potrace.sf.net) nou evowuatvetai oto Inkscape.

    To Inkscape unope va xpnoiuonoioei eEwtepik oevpia (o\tpa stdin-to-stdout) nou
    avanapiotvovtai an evto\s oto uevo enektoewv. va oevpio unope va xei va di\oyo GUI yia
    opiou noik\wv napautpwv kai unope va \Bei tis tauttntes twv eni\eyuvwv avtikeiuvwv ota
    onoa dpa uow tns ypauus evto\v. To Inkscape pxetai ue uia taEivunon eo ypauuvn oe Python.
_   _
>YN/\YA>_OI TT/\HKTP-N
    | ia \un uias n\pous \otas twv ouvtoueoewv n\nktpo\oyou kai novtikio, dete doc/keys.html
    xpnoiuonoiote tnv evto\ n\ktpa kai novtki oto uevo Bo0eias.

>OA/\MATA
    TTo\\ oo\uata evai yvwot. TTapaka\ koitEte otov iottono (inkscape.org) yia va dete ta
    avaoep0vta oo\uata kai va avaopete veoeupe0vta 0uata. /\ete enons tnv evtnta yvwotv 0eutwv
    otis onueioeis kdoons yia tnv kdoo oas (apxeo`NEWS').
_ _ _	  _
>Y| | PAOEI>
    Aut n Bon kdika xpwotei tnv napEn tns oe va uey\o api0u ouvte\eotv uoa an tis noik\es tous
    uetauopooeis. H ak\ou0n \ota evai oyoupa ate\s, a\\ eEunnpete otnv avayvpion ti aut n
    eoapuoy k0etai oe no\\os uous:

    Maximilian Albert, Josh Andler, Tavmjong Bah, Pierre Barbry-Blot, Jean-Francois Barraud,
    Bill Baxter, John Beard, John Bintz, Arpad Biro, Nicholas Bishop, Joshua L. Blocher, Hanno
    Bock, Henrik Bohre, Boldewyn, Daniel Borgmann, Bastien Bouclet, Gustav Broberg,
    Christopher Brown, Hans Breuer, Marcus Brubaker, Luca Bruno, Nicu Buculei, Bulia Byak,
    Pierre Caclin, Ian Caldwell, Gail Carmichael, Ed Catmur, Chema Celorio, Johan Ceuppens,
    Zbigniew Chyla, Alexander Clausen, John Cliff, Kees Cook, Ben Cromwell, Robert Crosbie,
    Jon Cruz, Aurelie De-Cooman, Milosz Derezynski, Daniel Diaz, Bruno Dilly, Larry Doolittle,
    Tim Dwyer, Maxim V. Dziumanenko, Johan Engelen, Miklos Erdelyi, Ulf Erikson, Noe Falzon,
    Frank Felfe, Andrew Fitzsimon, Edward Flick, Marcin Floryan, Fred, Ben Fowler, Cedric
    Gemy, Steren Giannini, Olivier Gondouin, Ted Gould, Toine de Greef, Michael Grosberg,
    Bryce Harrington, Dale Harvey, Aurelio Adnauer Heckert, Carl Hetherington, Jos Hirth,
    Hannes Hochreiner, Thomas Holder, Joel Holdsworth, Alan Horkan, Karl Ove Hufthammer,
    Richard Hughes, Nathan Hurst, inductiveload, Thomas Ingham, Jean-Olivier Irisson, Bob
    Jamison, jEsuSdA, Lauris Kaplinski, Lynn Kerby, Niko Kiirala, James Kilfiger, Jason
    Kivlighn, Adrian Knoth, Krzysztof Kosiski, Petr Kovar, Benoit Lavorata, Alex Leone, Julien
    Leray, Raph Levien, Diederik van Lierop, Nicklas Lindgren, Vitaly Lipatov, Ivan Louette,
    Pierre-Antoine Marc, Aurel-Aime Marmion, Colin Marquardt, Dmitry G. Mastrukov, Matiphas,
    Michael Meeks, Federico Mena, MenTaLguY, Aubanel Monnier, Vincent Montagne, Tim Mooney,
    Derek P. Moore, Peter Moulder, Jorg Muller, Yukihiro Nakai, Victor Navez, Christian
    Neumair, Andreas Nilsson, Mitsuru Oka, Marten Owens, Alvin Penner, Jon Phillips, Zdenko
    Podobny, Alexandre Prokoudine, Jean-Rene Reinhard, Alexey Remizov, Frederic Rodrigo, Hugo
    Rodrigues, Juarez Rudsatz, Xavier Conde Rueda, Felipe Correa da Silva Sanches, Christian
    Schaller, Marco Scholten, Tom von Schwerdtner, Shivaken, Danilo egan, Michael Sloan, John
    Smith, Botjan peti, Aaron Spike, Kaushik Sridharan, Ralf Stephan, Dariusz Stojek, Martin
    Sucha, ~suv, Pat Suwalski, Adib Taraben, Hugh Tebby, Jonas Termeau, David Turner, Andre
    Twupack, Aleksandar Uroevi, Alex Valavanis, Lucas Vieites, Michael Wybrow, Daniel Yacob,
    David Yip, Masatake Yamato

    Aut n oe\da tou eyxeipidou yive an Bryce Harrington <brycehar@bryceharrington.com>.
 _
I>;TOPIKO
    O Baoiks kdikas nou 0a yivtav Inkscape Eekvnoe tn Cw tns oto 1999 nws to npypauua Gill, n
    eoapuoy GNOME Illustrator, dnuioupynuvn an tov Raph Levien. O dn\wuvos okons yia to Gill
    tav va unootnpEei te\ik \o to SVG. O Raph unootpiEe to nptuno eikvas bezier PostScript,
    ouunepi\auBvovtas nive\i kai yuioua, uopoononon ypauus t\ous, uopoononon evwuvns ypauus,
    keiuvou k\. H iotooe\da tou Raph Gill evai oto http://www.levien.com/svg/. H dou\ei oto
    Gill oavetai va eniBpadv0nke va otautnoe to 2000.

    H enuevn uetaupowon tou Baoiko kdika tav va yvei to no\ dnuooi\s npypauua Sodipodi,
    ka0odnyouevo an Lauris Kaplinski. O Baoiks kdikas uetatpnnke oe va ioxup npypauua
    eikovoyponons kat tn dipkeia no\\v xpvwv dou\eis, npoo0tovtas no\\ kaivopyia
    xapaktnpiotik, no\uy\wooik unootpiEn, uetaoop oe Windows kai \\a \eitoupyik ouotuata kai
    aoapeon twv eEaptoewv.

    To Inkscape oxediotnke to 2003 an tooepis evepyos npoypauuatiots tou Sodipodi Bryce
    Harrington, MenTaLguY, Nathan Hurst kai Ted Gould nou 0e\av va npouv uia diaoopetik
    kate0uvon ue to Baoik kdika oe pous eotaons tns ouuBattntas SVG, euovions kai ao0nons
    dienaos kai uia eni0uua avoyuatos twv eukaipiv avntuEns oe nepiootepous ouuuetxovtes. To
    oxdio npodeuoe ypyopa, kepdCovtas vav api0u no\ evepyv ouvte\eotv kai xapaktnpiotikv.

    TTo\\ dou\ei tov npto kaip tou oxedou eotiotnke otn ota0epononon tou kdika kai otnv
    die0vononon. H apxik oxedaon nou k\npovou0nke an to Sodipodi diav0otnke ue vav api0u
    ua0nuatikv nepintoewv nou odynoe oe avanvtexes katappeoeis, tav to npypauua onpxtnke npa
    an tis xpoeis poutvas. Aut n oxedaon avtikataot0nke an to Livarot nou ev dev te\eiononoe
    kaui an tis duo, tav onuavtik \iytepa enippens oe oo\uata. To oxdio uio0tnoe enons uia
    npaktik unoBo\s kdika ouxv kai eve0ppuve tous xpotes va tpxouv eEe\iktik otiyuituna tou
    npoypuuatos. Aut Bo0noe tnv tautononon vwv ooa\utwv ypyopa kai eniBeBawoe ti tav eko\o yia
    xpotes va eniBeBaivouv tis diop0oeis. -s anot\eoua, oi ekdoeis tou Inkscape kpdioav yevik
    uia oun eupwotas kai aEioniotas.

    TTapuoia, yivav npoon0eies yia die0vononon kai tonikononon tns dienaos, nou Bo0noe to
    npypauua va kepdoei ouvte\eots naykouia.

    To Inkscape exe uia euepyetik endpaon otnv ontik \En tou avoixto \oyiouiko yevik,
    napxovtas va epya\eo yia dnuioupya kai diavou eikovidwv, apxikv eikvwv, texvv iottonwv k\.
    Kat knoio tpno, nap to ti evai "uvo va oxediaotik npypauua", to Inkscape xei naEei va
    onuavtik p\o otn dnuioupya avoixto kdika nepiootepo ontik dieyeptiko oe ueya\tepa
    akpoatpia.

TTNEYMATIKA /\IKAI-MATA KAI A/\EIA
    Copyright (C) 1999-2010 an tous ouyypaoes.

    Inkscape evai e\e0epo \oyiouik. Mnopete va to avadiaveuete kai/ va to tpononoioete ue tous
    pous tou GPL.

Inkscape-0.48.3.1								   INKSCAPE(1)


All times are GMT -4. The time now is 06:41 PM.

Unix & Linux Forums Content Copyrightę1993-2018. All Rights Reserved.
×
UNIX.COM Login
Username:
Password:  
Show Password